Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Muốn T́m Kiếm
Hai Chiến Hữu QLVNCH...

Ông Bill Laurie, một cựu Sĩ Quan Quân Lực Hoa Kỳ, đă phục vụ ba lần  tại Viêt Nam, cho đến cuối tháng 4/1975. Hiện nay Ông là một  Sử gia, viết sách về chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt Ông rất quư mến và có cảm t́nh với QLVNCH. Ông nhờ chuyển tin đến Quư Vị…và hy vọng Quư vị sẽ giúp Ông ta một việc…


Ông Bill Laurie có một người bạn là Ông Henry Darrell Goss đă phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An từ tháng 4 /1970 cho đến 4/1971. Ông Henry Darrell Goss lúc bấy giờ là Trung Úy thuộc Mobile Advisory Team, MAT III # 26. Trong thời gian này Ông có hai người bạn là: Trung Úy NGOI (?)Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH.
Vào tháng 12/1970 ông có dự đám cưới của Trung Sĩ Nguyễn Ngọc Thạch ở Mỹ Tho (có h́nh).

Ông hy vọng hai người Bạn này vẫn c̣n sống, và đă cố gắng t́m kiếm hai người Bạn này trong hơn 40 năm qua, ông mong mỏi Quư Vị nào đă từng cư ngụ hay phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An, nếu biết tin tức ǵ về hai người Bạn này của Ông, xin vui ḷng thông báo . Một người Bạn của Ông Goss là Sỹ Quan Trung Đội Trưởng của PF # 132 cũng muốn biết tin tức của hai người Bạn Việt Nam này.

Nếu có tin tức xin Quư Vị vui ḷng liên lạc thẳng về cho Ông Henry Darrell Goss: http://us.mc1205.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dg1333@yahoo.com

Xin vui ḷng giúp đỡ  và tiếp tay phổ biến rộng răi tin này . Chân thành cám ơn .


Trung Úy NGOI (?)


Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH