Những người được sinh ra không đúng cửa

Năm 1975, Đỗ Trung Quân hai mươi mốt tuổi, anh đang học năm thứ hai khoa Sử-Địa, Đại học Văn Khoa. Khi Sài G̣n “giải phóng” anh phải nghỉ học v́ Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cần thời gian để “sửa đổi chương tŕnh, nội dung và phương pháp đào tạo, đặc biệt chú trọng các môn khoa học xă hội, sao cho phù hợp với phương hướng tiến lên thống nhất dần với hệ thống giáo dục xă hội chủ nghĩa ở miền Bắc”.

V́ “công tác giáo dục ở miền Nam sau ngày giải phóng” được Ban Bí thư coi là “nhiệm vụ cấp thiết số một”, nên ngay trong ngày 17-6-1975, Tố Hữu đă kư hai chỉ thị, 221 và 222; một đưa ra các quy định cho bậc học phổ thông, một cho bậc đại học và trung học chuyên nghiệp.

Chỉ thị do Tố Hữu kư cho thấy Ban Bí thư coi giáo dục là “cấp thiết số một” và muốn “nhanh chóng xóa bỏ t́nh trạng lạc hậu do chính sách ngu dân và nô dịch của chế độ phản động Mỹ-Ngụy để lại”.

Xin quư vị nghe lời thơ của Đả Cẩu Bổng khi đọc xong đoạn trên như sau:

Đọc xong tao văng chữ Đù
Đù cha thằng Tố Hữu mù bất nhân
Óc năo mày giống cục phân
"Đéo" biết ǵ cả khi cần nói ngang
Ai ngu dân hở Việt Gian?
Ai nô dịch hả? Mày toàn nói điêu!
Theo thằng Hồ Chó nói liều
Ăn không nói có, cái chiêu ngu này
Miền Nam đâu giống chúng mày
Ngu như chó vẫn đặt bày nọ kia


Saturday, March 29, 2014