Mất nước tại ai ?


Lê Dủ Chân (Danlambao)
- Nếu mai này nước Việt Nam trở thành một quận huyện của Tàu và các họ Đinh, Lê, Lư, Trần, Nguyễn... trở thành họ của người Hán, th́ ai sẽ chịu trách nhiệm trước sự diệt vong của một dân tộc đă có 4000 năm văn hiến?

1- Tàu?

Chỉ đúng một phần.

Đương nhiên là phải có kẻ xâm lược th́ mới có chuyện mất nước. Giấc mộng xâm lược Việt Nam của người Tàu không phải hôm nay mới có mà nó đă liên tục xảy ra từ những ngày đầu lập quốc của dân tộc ta. Dù dưới bất cứ chế độ nào - phong kiến, cộng ḥa hay cộng sản, tham vọng này của người Tàu không hề thay đổi.

Tuy nhiên sau 4 thời kỳ Bắc thuộc kéo dài cả 1000 năm, non nước Việt Nam không những không mất mà càng ngày càng vững bền, điều đó chứng tỏ tham vọng xâm lược của ngoại bang không bao giờ thắng được tinh thần bất khuất của một dân tộc, nhất là một dân tộc đă có quá tŕnh 1000 năm chống xâm lược Tàu và 100 năm chống đô hộ Tây như dân tộc Việt Nam.

Chúng ta không thể bắt Trung Cộng bỏ đi tham vọng bành trướng của chúng, chúng ta chỉ có thể chống lại sự xâm lăng của chúng như ông cha ta đă làm trong quá tŕnh 4000 năm dựng nước và giữ nước.

2- Hồ Chí Minh và đảng cộng sản?

Chỉ đúng một phần.

Con người có kẻ tốt người xấu, thời nào, dân tộc nào cũng có kẻ mải quốc cầu vinh. Nước ta có hơn 90 triệu người trong đó có 3 triệu đảng viên đảng cộng sản v́ quyền lợi của bản thân, của phe nhóm, họ cam tâm làm tay sai cho ngoại bang th́ cũng là chuyện không phải là hiếm có. Ngay trong lịch sử nước ta cũng đă từng có những tên măi quốc cầu vinh như Ai Vương và Cù thái hậu vào thời nhà Triệu, Mạc Đăng Dung vào thời nhà Mạc, Trần Di Ái, Lê Tuân, Lê Mục, Trần Ích Tắc vào thời nhà Trần, Lê Chiêu Thống vào thời nhà Hậu Lê... Thế nhưng nước có mất về tay bọn người này không? Lịch sử đă trả lời là không, bởi vậy nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam mới c̣n đến ngày hôm nay.

Chúng ta không thể khuyên đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ âm mưu bán nước cầu vinh, làm tay sai cho Trung cộng để duy tŕ quyền lực cai trị của họ, chúng ta chỉ có thể lật đổ chế độ của nó sau đó thay bằng một chế độ khác có ư chí và tài năng để xây dựng đất nước và chống ngoại xâm theo sự mong muốn của toàn dân như Tể Tướng Lữ Gia đă làm đối với Ai Vương, Cù thái hậu trong đời nhà Triệu, Như vua Trần Nhân Tông đă làm đối với bọn phản quốc Trần Di Ái, Lê Tuân, Lê Mục, Trần Ích Tắc trong đời nhà Trần, như vua Quang Trung Nguyễn Huệ đă làm đối với tập đoàn bán nước Lê Chiêu Thống trong đời nhà Hậu Lê...

3- Nhân dân Việt Nam!

Đúng.

Non nước Việt Nam là của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, không phải là tài sản riêng của một cá nhân nào, một ḍng họ nào, một đảng phải nào, một tập đoàn nào dù họ đang cầm quyền. Do đó trách nhiệm giữ nước cao nhất và trước nhất phải là của 90 triệu người dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh và đảng cộng sản manh tâm bán nước cầu vinh cũng như tham vọng xâm lược của Tàu chỉ là những nguyên nhân thứ yếu làm cho dân tộc Việt Nam mất nước.

Nguyên nhân chủ yếu chính là do tinh thần bạc nhược của người dân Việt Nam, thấy đất nước đang lâm nguy nhưng vẫn cầu an, thờ ơ, phó mặc không chịu đứng lên lật đổ bè lũ Việt gian giành lấy quyền lực về ḿnh để chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc như tiền nhân đă làm.

Một cá nhân, một gịng họ, một tập đoàn, một đảng phái bán nước hoặc làm mất nước th́ c̣n có nhân dân, nếu nhân dân không làm tṛn trách nhiệm của ḿnh để mất nước th́ c̣n ai đây? Không c̣n ai cả, nước sẽ mất và dân tộc sẽ bị diệt vong! Trách ai bây giờ!


Lê Dủ Chân
            danlambaovn.blogspot.com